Landstorm Zelhem
Negatief beeld

Negatief beeld

De B.V.L. staat al jarenlang slecht bekend in Nederland. Velen hebben er een mening over, zonder grondig onderzoek te hebben gedaan. Na veel onderzoek denk ik dat ik wel kan stellen dat de meeste pers en geschiedschrijvers links zijn, en daar de meeste negativiteit vandaan komt.

Zonder revolutiepoging geen B.V.L.

De B.V.L. is opgericht tegen de revolutie die de socialisten en communisten samen wilden plegen, tegen links dus. We kunnen rustig stellen dat zonder de revolutiepoging van links, er helemaal geen B.V.L. was geweest! De socialisten wilden dat een minderheidspartij, die maar 25% van de stemmen had, de baas ging spelen over de meerderheid. Dat vond men (rechts en het midden) onacceptabel heeft een B.V. L. opgericht om een bloederige burgeroorlog te voorkomen. De B.V.L. was dus opgericht door rechts (en het midden).

Zo lang als de B.V.L. bestaan heeft, hebben de socialisten en communisten ook geprobeerd om ervoor te zorgen dat de B.V. L. opgeheven zou worden.

B.V.L was oprecht

Tegenwoordig is het overgrote deel van de pers en de geschiedschrijvers links, dus alles wat geschreven werd over de B.V.L. heeft een linkse insteek. Nu ik het boek ‘Als ’t moet’, van J. C. van der Does heb gelezen, zie ik het met heel andere ogen. Ik zie hoe oprecht de mensen bij de B.V.L. waren. Het past ook echt bij mijn opa, dat was ook een oprecht persoon.

Ook deden veel geschiedschrijvers heel geheimzinnig over de B.V.L., terwijl er helemaal geen geheimzinnige  dingen gebeurden.  Het is vreemd dat er zo weinig over geschreven is in het verleden, terwijl het vroeger een ‘hoogdravend politiek karakter’ had.

B.V.L. was positief

Ik kijk zelf met verbazing naar de stukken in de krant over de Landdagen waar duizenden mensen op af kwamen. Het waren voor toen die tijd enorme evenementen, en ik had er nooit iets van gehoord! En dan die sfeer die overal beschreven is als ‘heel fijn.’ Dat is wat ik ook van mijn opa heb meegekregen: “het was er heel fijn.” De vader van Diny Dales was ook bij de B.V.L. in Zelhem en zij en haar broer hebben ook een heel positief gevoel bij de B.V.L.

31-10 1928 Over bevooroordeelde pers gesproken….

In al die jaren zijn er slechts enkele goede stukken over de B.V.L. geschreven. Maar als je geen goed  gedegen onderzoek doet, moet je ook geen kritiek leveren. De kritiek die vele linkse geschiedschrijvers hadden op de B.V.L. zijn de volgende punten:

1. Velen verwarren de Bijzonder Vrijwillige Landstorm met de Vrijwillige Landstorm of Gewone Landstorm

Rond 1908 was er het plan om het leger te gaan hervormen.

 • 1910 kwam de Landweerwet waarbij de schutterij werd opgeheven.
 • 1912 kwam de Militiewet voor het gewone verplichte leger maar ook de landweerwet voor de mobiele reserve soldaten. Dienstplichtigen met groot verlof.
 • 1913 kwam de Landstormwet de gewone Landstorm. Deze wet was voor de 2e mobiele reserve soldaten. Een tweede reserve dus. Deze bestonden uit dienstplichtigen van wat hogere leeftijd als extra mankracht. Door deze wet konden ook vrijwilligers bij de Landstorm komen. Maar alleen in tijden van oorlog of oorlogsdreiging. Maar Nederland was in 1918 niet in oorlog, dus konden ze niets. Toen WOI voor de deur stond in augustus 1914, was er een enorme stroom vrijwilligers die zich aanmeldden. Er was een aparte regeling nodig om deze vrijwilligers op te vangen, dus werd de Vrijwillige Landstorm opgericht.
 • 4 augustus 1914 is de Vrijwillige Landstorm opgericht. De eerste eenheid is 2 dagen later opgericht. Deze kreeg de naam: V.L.S. = Vrijwillige Land Storm. Dit was dus de reguliere ofwel gewone Landstorm. Voor de V.L.S. konden mannen die uitgeloot waren voor de dienstplicht zich aanmelden. De V.L.S. was een instelling waarbij men door vooroefening, de latere training bij de Landmacht ingekort kon worden. Bovendien waren ze een reserve voor de Landmacht en zouden ze ingezet worden tegen buitenlandse vijanden. Van oorsprong waren de leden van de V.L.S.  leden van een schutterij en gewapende milities. Ze zijn in 1948 opgegaan in Korps Nationale Reserve (Natres). De B.V.L. die later is opgericht, was dus voor dreiging in het binnenland. De verwarring over de naam is niet alleen van nu. Vroeger bracht het ook al veel verwarring. Er is een rapport aan de Nationale Landstorm Commissie uit dec. 1924 waaruit bleek dat er binnen de rangen – in de organisaties – ook onduidelijkheid was over ‘wie doet wat?’ Om dit op te lossen vroeg het rapport om een verandering van de naam van de Vrijwillige Landstorm naar ‘Vooroefeningsinstituut’.  Dit is echter niet gebeurd.Voor een groot deel kwam de verwarring ook wel omdat veel oefeningen en optochten van de B.V.L. – vooral bij kleinere gelegenheden – gezamenlijk werden gehouden met die van de V.L.S. Ze probeerden later om het meer te scheiden, maar de verwarring bleef.
 • 22 mei 1919 was de Bijzondere Vrijwillige Landstorm officieel een organisatie. De gesprekken hiervoor liepen als sinds 13 november 1918.
 • 3 mei 1919 werd de Nationale Landstorm Commissie opgericht. Dit was het leidinggevende deel van de B.V.L.

De Landstorm werd na de Eerste Wereldoorlog in eigen land ingezet vanwege de onrust in het land. Maar de regering had behoefte aan een blijvende organisatie en daarom werd op 22 mei 1919 de B.V.L. opgericht.

Een deel van de verwarring is ook gezaaid door de B.V.L. zelf. De Motordienst, Vaardienst e.a. behoorden bij de Vrijwillige Landstorm. Niet bij de B.V.L. Toch rekende de B.V.L. steeds het aantal mannen bij deze diensten mee bij de B.V.L., omdat ze voor dezelfde taken ingezet konden worden. Dit gaf ook veel verwarring. Nu nog steeds is het niet helemaal duidelijk wie er bij de B.V.L. en wie er bij de V.L. hoorde.

Duitse Landwacht werd Landstorm

De Duitsers hebben in maart 1943 de Landwacht opgericht. Deze werd op 16 oktober 1943 omgedoopt tot de naam Landstorm Nederland.  Deze Landstorm werd in 1944 onder bevel van de SS geplaatst en kreeg de naam: ‘SS-Freiwilligen  Grenadier Brigade Landstorm Nederland’. De Duitse bezetter misbruikte de vertrouwde naam van de B.V.L. voor eigen doeleinden. Bovendien hoopten ze Nederlandse mannen aan te trekken door het een Nederlandse naam te geven.

De naam Landstorm veroorzaakte na de oorlog de nodige verwarring met de B.V.L. Zij, de leden van de B.V.L. die juist klaar stonden voor Koningin, volk en vaderland waren hierdoor getroffen. Moge dit boekje recht doen aan de standpunten en idealen, die zij als lid van de B.V.L. innamen. – H. Thomas ( Bron: ‘Bijzondere Vrijwillige Landstorm’)

Bron: ‘Als ’t moet’. J. C. van der Does.

2. Medailles en pronken belangrijker dan dreiging

 • Een ander kritiek punt is dat de leden van de B.V.L. de medailles en het pronken belangrijker vonden dan de dreiging van de vijanden. Deze aantijging kwam natuurlijk van linkse mensen. Na grondig onderzoek is er hier geen bewijs voor gevonden. In de Landstormboekjes van b.v. 1933 staat nog steeds duidelijke informatie over het feit dat de B.V.L. toen nog steeds haar oorspronkelijke missie nastreefde. Ze hadden echt een diepgewortelde ideologie. Het ‘pronken’ was ook bedoelt als waarschuwing voor socialisten en communisten die revolutionaire ideeën hadden, van: “pas op de B.V.L. is ook nog”. De socialisten hebben dat misschien geïnterpreteerd als pronken. In periodes dat de socialisten het weer begon te kriebelen en weer over een revolutie na begonnen te denken, of als ze zorgden voor veel rellen in het land, dan werden er massale Landstormdagen georganiseerd als waarschuwing naar de onruststokers dat ze zich rustig moesten houden want de B.V.L. stond klaar, en ze waren met enorm veel!

Bron: ‘Als ’t moet’. J. C. van der Does.

3. Ze zouden politiek gekleurd zijn

 • De B.V.L. ontkende dit steeds, maar de B.V.L. was wel degelijk politiek gekleurd. De B.V.L. was opgericht door de regering, en tegen de mensen die revolutie wilden, dus het kan ook niet anders. Ze spraken zich ook duidelijk uit tegen het fascisme. Ik denk zelf dat ze bedoelden met de opmerking dat ze niet politiek gekleurd waren, dat iedereen bij de B.V.L. gelijk was aan elkaar ongeacht je geloof of politieke voorkeur. Er waren ook wel linkse mensen en Joden bij de B.V.L. en mensen van verschillende soorten kerken. En ze moesten allemaal rekening houden met gevoelige onderwerpen bij hun mede-vrijwilligers. Hierna zie je de redenatie van de B.V.L. over het ‘niet politiek gekleurd zijn’: Hun maandblad – de Landstorm – werd door nationaal-socialistische kranten beschuldigd dat ze in de politiek alles zo wilden houden en ze geen hervormingen wilden. Dit klopte niet. Ze wilden wel hervormingen maar ze wilden géén partijen die steeds revolutie wilden. Ze wilden een regering die op democratische manier was gekozen. De redactie van ‘de Landstorm’ reageerde als volgt:

De B.V.L. bemoeit zich niet met politieke, sociale of godsdienstige vraagstukken, welke de meningen verdeeld houden. Vragen over medezeggenschap, bedrijfsorganisatie, evenredige vertegenwoordiging, algemeen kiesrecht, corporatieve staat, maatschappij of – vertegenwoordiging zal men in het blad niet vinden. (Bron: Als ’t moet. J.C. van der Does blz. 251)

4. Hoe gingen ze socialisme tegen?

 • Ze zijn opgericht om het socialisme en communisme tegen te gaan. Dit deden ze door in het Landstormblad en op filmavonden de socialisten zwart te maken en nieuwe leden voor de B.V.L. te werven, én grote Landstormdagen te organiseren. Laten zien met veel bombarie dat je getraind bent en als het nodig is, in gaat grijpen. Dit was en bleef heel veel jaren lang nodig omdat de socialisten en de communisten steeds op zoek waren naar een moment om een revolutie te plegen. De mannen van de B.V.L. waren vaak overal aanwezig met grote aantallen om te laten zien dat als de socialisten of communisten iets uit wilden halen, ze eerst langs de B.V.L. heen moesten. Maar na 1933 waren de socialisten veel minder fel en ebde dat wat weg. Dit kwam door Hitler. Ze zagen dat Hitler met de N.S.D.A.P. verkeerd bezig was en ze zagen zelf in dat zij zelf ook niet goed bezig waren. Ze gingen over tot een koerswijziging in het partij programma in 1933. De N.S.B. werd opgericht en dat veranderde ook de zaak. Nu ging alle aandacht van de B.V.L. naar deze fascistische partij uit.

6. Ze zouden militaristisch zijn

 • Tegenstanders hebben vaak gezegd dat de B.V.L. een militaristische organisatie was. De S.D.A.P. vond het een “buiten het leger staand gewapend korps”. Maar ze konden dat niet bewijzen omdat het niet zo was. Dit konden ze niet bewijzen omdat: onder normale omstandigheden was er geen enkele Bijzondere Vrijwillige Landstormer zomaar bewapend. De naam ‘vredesinstituut ‘ paste beter. Omdat de B.V.L. snel klaar stond met hun wapens hadden ze een belangrijke preventieve betekenis. De heersende orde en rust in ons land werden mede hierdoor bepaald. Als de B.V.L. een weekje eerder was opgericht, was er misschien wel helemaal geen revolutie geweest? Toch probeerde de S.D.A.P. meerdere malen om de B.V.L. om zeep te helpen. Zoals op 15 januari 1932 ze de B.V.L. probeerden uit te schakelen door initiatief wetsvoorstel art.35 van de dienstplichtwet zo te veranderen dat maar een honderdtal dienst- of reserve plichtigen tegelijk in dienst mochten zijn. Maar dit heeft het niet gehaald,
 • Zelf vind ik dat de B.V.L. een organisatie was, die veel met cultuur bezig was. Dansen, films, toneel enz. De mensen kwamen zelfs in klederdrachten op Landdagen. Hoezo militaristisch?

Bron: ‘Als ’t moet’. J. C. van der Does.

Zoals vaak, kwamen de mannen ( Volendam) in klederdracht.
Bron: ‘Als ’t moet’. J. C. van der Does.

7. Weinig gereageerd op de N.S.B.

 • De B.V.L. zou weinig gereageerd hebben op de komst van de N.S.B., maar na grondig onderzoek blijkt dat dit argument ook niet klopt.  Dit komt omdat er een aantal vooraanstaande mensen bij de B.V.L. lid waren geworden van de N.S.B. En daar zaten de leidinggevenden van de B.V.L. zelf ook heel erg mee in de maag. De N.S.B. had een mooi programma, maar de werkelijkheid werd gecamoufleerd. Ze hadden eerbied voor godsdienst, arbeid en het vorstenhuis op het programma staan, en handhaving van het gezag. Dezelfde punten als die de B.V.L. ook had. Ze hadden echt verleidelijke propaganda en wisten om deze manier verschillende mensen van de B.V.L. naar hun partij toe te trekken. De B.V.L. is meteen vanaf het begin van de N.S.B. heel duidelijk geweest in het veroordelen van mensen die lid waren van de N.S.B. in Nederland. Vrijwilligers van de B.V.L. die zich aangesloten hadden bij de N.S.B., werden uit de organisatie gezet. Ik heb veel krantenartikelen en informatie gevonden over hoe ze dachten over het fascisme en ze waren hier meteen vanaf het begin heel duidelijk over. Er was bij de B.V.L. een hele lange lijst met organisaties die verboden waren als je bij de B.V.L. aangesloten was. Hieronder kun je de lijst vinden.

N.S.B.

De N.S.B. was de Nationaal Socialistische Beweging en was in die tijd mateloos populair. Ze hadden zich opgericht in 1919 en hadden toen 6ooo leden. Maar in 1940 hadden ze al 100.000 leden, ze waren dus nog groter dan de B.V.L.!

Bron: Delpher, de Graafschapbode.

Bron: Delpher, de Graafschapbode .

Bron: Delpher, de Graafschapbode 04-04 1934.

Bron: ‘Als ’t moet’. J. C. van der Does.